Ngữ pháp tiếng Hàn 더군요

2020-09-14 URL COPY Facebook Share
Ngữ pháp 더군요 dùng để diễn tả người nói trực tiếp trải qua trong quá khứ, nhớ lại và nói. Đây là cách nói kính trọng phổ biến trong tiếng Hàn.

Ngữ pháp 더군요 đóng vai trò kết thúc câu trần thuật chủ ngữ luôn là ngôi thứ 3.

_Vĩ tố hồi tưởng 더 + vĩ tố kết thúc câu 군요.

Ví dụ:

그는 좋은 아내더군요.
Cô ấy là một người vợ tốt.

아버지는 화가 많이 나셨더군요.
Ba đã giận lắm đó.

그녀는 열심히 학생더군요.
Cô ấy là một sinh viên chăm chỉ.

어제 어머니는 친구를 방문하기 위해 병원에 갔더군요.
Hôm qua mẹ đã đến bệnh viện để thăm bạn.