Hội thoại tiếng Hàn chủ đề về câu tục ngữ (Phần 2)

2020-09-16 URL COPY Facebook Share
Min Character
어떻게 김 과장님은 사람이 그러니?
Không ngờ quản lý Kim lại là người như thế.
Tae Character
왜 무슨 일 있었어?
Bộ có chuyện gì xảy ra sao?
Min Character
내 앞에서는 일잘한다고 입에 참이 마르게 칭찬을 하더니 뒤에서는 이러 궁 저라 궁 안좋은 소리를하다 더라고, 내 참 기가 막혀서.
Trước mặt thì anh ấy khen tôi làm việc tốt, thế nhưng sau lưng tôi anh ấy lại nói xấu điều này điều kia về tôi. Thật khiến tôi sững sờ mà.
Tae Character
어머 사람 그렇게 안 봤는데 완전 걸 다르고 속 다르네.
Ôi trời tôi chưa thấy ai như vậy luôn. Đúng là miệng nam mô bụng một bồ dao găm.