Hội thoại tiếng Hàn chủ đề về câu tục ngữ

2020-09-15 URL COPY Facebook Share
엄마 Character
가위가 어디 있지? 분명 여기 두었는데.
Cây kéo đâu rồi nhỉ? Rõ ràng mình để ở đây mà.
아들 Character
엄마, 가위 책상 위에 있어.
Cây kéo nằm trên bàn kìa mẹ.
엄마 Character
쓴 물건은 제 자리에 놔두라고 몇 번을 말했니. 매번 같은 일이 반복되니 "쇠 귀에 경 읽기"로구나.
Mẹ đã nói bao nhiêu lần là dùng xong đồ vật gì thì phải để lại chỗ cũ rồi mà. Nói bao nhiêu lần vẫn lặp lại như cũ, đúng là "nước đổ đầu vịt" mà.
아들 Character
네, 알았어요. 앞으로 잘 할게요.
Vâng, con biết rồi. Sau này con sẽ chú ý hơn.