Ôn thi Topik 2: Ngữ pháp tiếng Hàn chủ đề Đương nhiên - 당연

URL COPY Facebook Share 844610
2020-12-22
1. –기 마련이다: Đương nhiên, dĩ nhiên

시간이 지나면 사회도 변하고 사람도 변하기 마련이다.
Khi thời gian trôi đi thì đương nhiên xã hội cũng biến đổi và con người cũng dần thay đổi.

2. –는 법이다: Đương nhiên, là điều hiển nhiên

연힘히 공부하면 성적이 오르는 법이다
Nếu chăm học tất nhiên thành tích sẽ tốt lên.

3. – 기만 하다: Điều đương nhiên, hiển nhiên, lẽ dĩ nhiên

아직은 친구가 없어서 심심하기만 해요 - Vì không có bạn nên đương nhiên là vẫn sẽ buồn chán.

4. –을 뿐이다: Đương nhiên, hiển nhiên, chỉ là

가 : 남자 친구예요? - Là bạn trai hả?
나 : 아니요, 그냥 친한 친구일 뿐 이에요 - Chỉ là bạn thôi